தமிழின் பாரம்பரிய சொத்துக்களைப் ஒலிவடிவில் சேகரிப்போம் – திட்ட அறிவிப்பு

சுபாஷினி கனகசுந்தரம் தமிழ் ஓலைச் சுவடிகளைப் பாதுகாக்கும் திட்டத்தை முன்வைத்து ஆரம்புக்கப்பட்டதுதான் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை. ஓலைச் சுவடிகள் மட்டுமன்றி அழிந்து விடும் நிலையிலிருக்கும் நூல்களையும் பாதுகாக்கும் திட்டத்தையும்…