தமிழ்மணி – சங்க காலத்தில் சுயமரியாதை!

தமிழ்மணி – சங்க காலத்தில் சுயமரியாதை!   கடந்த நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் இருந்து "சுயமரியாதை" என்ற சொல் தமிழர்களுக்குப் பழக்கமாகிவிட்டதொன்று எனில் மிகையல்ல.  ஆனால், சுயமரியாதை என்பது நமது…