மண்ணின் குரல்: ஆகஸ்ட் 2013 கோவிலூர் ஆதீனம் (2)

வணக்கம். இப்பேட்டியின் அடுத்த பதிவு இன்று வெளியிடப்படுகின்றது. மடத்தின் தொடக்கம், மடாதிபதிகள், மடத்தின் செயல்பாடுகள் என்னும் வகயில் இந்தப் பதிவு அமைந்திருக்கின்றது. இது ஏறக்குறைய 20 நிமிடங்கள் வரும்…

மண்ணின் குரல்: ஆகஸ்ட் 2013 கோவிலூர் ஆதீனம்

வணக்கம். காரைக்குடி நகரிலிருந்து 2கிமீ தூரத்தில் இருப்பது கோவிலூர் தமிழ் வேதாந்த மடம். 250 ஆண்டு கால வரலாற்றைக் கொண்டதொரு மடம் இது. இம்மடத்தைத் தொடங்கியவர் தவத்திரு ஸ்ரீ…

THF Announcement: ebooks update: 31/Aug/2013 *மநோஹர ராம சரிதம்*

வணக்கம். இன்று மேலும் ஒரு பழம் நூல் ஒன்று மின்னாக்கம் செய்யப் பெற்று தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் மின்னூல்கள் சேகரத்தில் இணைக்கப்படுகின்றது. நூலின் பெயர்: மநோஹர ராம சரிதம்…

நாடார் குல மித்திரன் – 1921 அக்டோபர் (3) மின்னூல்

வணக்கம். நாடார் குல மித்திரன் 1921ம் ஆண்டு அக்டோபர் மாத இதழ்கள் மூன்று வெளிவந்திருக்கின்றன. அக்டோபர் மாதம் வெளிவந்த மூன்றாம் இதழை இன்று வெளியிடுகின்றோம்.குறிப்பு:மின்னாக்கம் சற்று தெளிவு குறிவாக…

நாடார் குல மித்திரன் – 1921 அக்டோபர் (2) மின்னூல்

வணக்கம். நாடார் குல மித்திரன் 1921ம் ஆண்டு அக்டோபர் மாத இதழ்கள் மூன்று வெளிவந்திருக்கின்றன. அக்டோபர் மாதம் வெளிவந்த இரண்டாம் இதழை இன்று வெளியிடுகின்றோம்.குறிப்பு:மின்னாக்கம் சற்று தெளிவு குறிவாக…

நாடார் குல மித்திரன் – 1921 அக்டோபர் மின்னூல்

வணக்கம். நாடார் குல மித்திரன் 1921ம் ஆண்டு அக்டோபர் மாத இதழை இன்று வெளியிடுகின்றோம். இந்த இதழில் முந்தைய இதழ்களிலிருந்து மாற்றம் தெரியும் வகையில் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. உதாரணமாக இந்த…

THF Announcement: ebooks update: 22/Aug/2013 *திருவிடைமருதூர்த்திரிபந்தாதி*

வணக்கம். மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளையவர்களின் இலக்கியப்படைப்புக்களை மின்னாக்கம் செய்யும் முயற்சியில் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை அவரது தலபுராணங்களையும், பிள்ளைத்தமிழ் நூல்களையும் பிரபந்தங்களையும் தொடர்ந்து இணையத்தில் வெளியிட்டு வருகின்றோம். இந்தப்…

THF Announcement: ebooks update: 21/Aug/2013 *திருக்குடந்தைத்திரிபந்தாதி*

வணக்கம். மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளையவர்களின் இலக்கியப்படைப்புக்களை மின்னாக்கம் செய்யும் முயற்சியில் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை அவரது தலபுராணங்களையும், பிள்ளைத்தமிழ் நூல்களையும் பிரபந்தங்களையும் தொடர்ந்து இணையத்தில் வெளியிட்டு வருகின்றோம். இந்தப்…

THF Announcement: ebooks update: 11/Aug/2013 *திருச்சிராமலையமகவந்தாதி*

வணக்கம். மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளையவர்களின் இலக்கியப்படைப்புக்களை மின்னாக்கம் செய்யும் முயற்சியில் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை அவரது தலபுராணங்களையும், பிள்ளைத்தமிழ் நூல்களையும் பிரபந்தங்களையும் தொடர்ந்து இணையத்தில் வெளியிட்டு வருகின்றோம். இந்தப்…

THF Announcement: ebooks update: 10/Aug/2013 *துறைசையமக அந்தாதி*

வணக்கம். மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளையவர்களின் இலக்கியப்படைப்புக்களை மின்னாக்கம் செய்யும் முயற்சியில் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை அவரது தலபுராணங்களையும், பிள்ளைத்தமிழ் நூல்களையும் பிரபந்தங்களையும் தொடர்ந்து இணையத்தில் வெளியிட்டு வருகின்றோம். இந்தப்…