தமிழ் ஒலிநூல் செயலி

தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் மற்றொரு  செயலாக்கத் திட்டமாக …… “தமிழ் ஒலிநூல்  செயலி” (Tamil Audiobook App) உருவாக்கும் திட்டம் துவங்கப் பட்டுள்ளது. இத்திட்டத்தில் நூலைப் படித்து ஒலிப்பதிவு செய்ய…