நான்காம் தமிழும் ஆறாம் திணையும்… – திரு. ஆர். பாலகிருஷ்ணன். இ.ஆ.ப.

ஜூன் 14, 2020 – “கடிகை” சிறப்புச் சொற்பொழிவு
“நான்காம் தமிழும் ஆறாம் திணையும்…”
திரு. ஆர். பாலகிருஷ்ணன். இ.ஆ.ப. (ஓய்வு)

https://youtu.be/EAQXQmOyOhc

நான்காம் தமிழும் ஆறாம் திணையும்.

ஜூன் 14, 2020 – “கடிகை” சிறப்புச் சொற்பொழிவு
தலைப்பு : “நான்காம் தமிழும் ஆறாம் திணையும்…”
மற்றும்
“திணை” – தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை பன்னாட்டு அமைப்பின் மாதாந்திர செய்தி மடல் வெளியீடு

சிறப்புச் சொற்பொழிவாற்றி “திணை” – செய்தி மடல் வெளியீடுபவர்

  • திரு. ஆர். பாலகிருஷ்ணன். இ.ஆ.ப. (ஓய்வு)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *