கணினித் தமிழ் எழுத்துருவும் வடிவமைப்பும் – எழுத்தோவியர். நாணா

கணினித் தமிழ் எழுத்துருவும் வடிவமைப்பும் – எழுத்தோவியர். நாணா (எஸ்.நாராயணன்)
https://youtu.be/_IHZpw8tJR4
ஜூலை 5, 2020

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *