வையத் தலைமைகொள் – கடிகை பெண்கள் விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கு முதல் நாள் நிகழ்வு

வையத் தலைமைகொள்
கடிகை பெண்கள் விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கு
முதல் நாள் கருத்தரங்க நிகழ்வு யூடியூப் காணொளியாக..
பெண்கள் எதிர்நோக்கும் சமூகச்சிக்கல்கள் – துணிந்து சொல்
ஜூலை 8, 2020 – வையத் தலைமைகொள்
https://youtu.be/dbSE7m6kZ9Y

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *