தளை தகர்ப்போம் – பெண்களுக்கெதிரான வன்முறைகள்-கடிகை பெண்கள் விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கு 4 ஆம் நாள் நிகழ்வு

தளை தகர்ப்போம் – பெண்களுக்கெதிரான வன்முறைகள் 
நான்காம்  நாள் – ஜூலை 11, 2020 – வையத் தலைமைகொள்
https://youtu.be/1gjk9_xdSj0

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *