முந்நீர் மகடூஉ – 20ஆம் நூற்றாண்டில் உலகளாவிய தமிழ்ப்பெண்கள்-கடிகை பெண்கள் விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கு 5 ஆம் நாள் நிகழ்வு

முந்நீர் மகடூஉ – 20ஆம் நூற்றாண்டில் உலகளாவிய தமிழ்ப்பெண்கள் 
நிறைவு நாள் – ஜூலை 12, 2020 – வையத் தலைமைகொள்
https://youtu.be/R3ZCwWgiS6c

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *