கிராமத்தின் விழுமியங்கள்

தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை பன்னாட்டு அமைப்பு மற்றும் “ஒன்பது குழி சம்பத்” திரைபடக்குழு இணைந்து நடத்தும் –
கிராமத்தின் விழுமியங்கள் குறித்து இணைய உரையாடல்
ஜூலை – 18, 2020 
https://www.facebook.com/TamilHeritageFoundation/videos/370148797297409/

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *