பெருந்தொற்றின் உரத்த சிந்தனைகள்: அமெரிக்க, ஜெர்மன் விஞ்ஞானிகளுடன் ஓர் கலந்துரையாடல்

பெருந்தொற்றின் உரத்த சிந்தனைகள்:
அமெரிக்க, ஜெர்மன் விஞ்ஞானிகளுடன் ஓர் கலந்துரையாடல்
முனைவர். அரசு செல்லையா, முனைவர். நா. கண்ணன்
ஜூலை 25 , 2020
https://youtu.be/pBxHDRc2DkM

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *