இஸ்லாமிய சமூகத்தின் விளிம்புநிலைப் பெண்கள் வரலாறு – பேரா.முனைவர்.செ. ஷப்ரீன் முனீர்

இஸ்லாமிய சமூகத்தின் விளிம்புநிலைப் பெண்கள் வரலாறு – பேரா.முனைவர்.செ. ஷப்ரீன் முனீர்
ஆகஸ்ட் 30 ம் தேதி, ஞாயிற்றுக்கிழமை, 2020
https://youtu.be/oDeLqhvxf5s

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *