“நெய்தல் நிலப் பண்பாட்டு ஆய்வுகள்” – எழுத்தாளர். ஜோ டி க்ருஸ்

“நெய்தல் நிலப் பண்பாட்டு ஆய்வுகள்”
எழுத்தாளர். ஜோ டி க்ருஸ் -சிறப்புச் சொற்பொழிவு
26&27.9.2020 காலை 11 – 12:30. IST
https://youtu.be/lqEkGVMpiTI

https://youtu.be/cPV2WpVkJ-0

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *