அஸ்வதா பிஜு, வெ.உமாபதி வழங்கும்: அருங்காட்சியகம் மற்றும் கண்காட்சிப் பிரிவின் சிறப்பு நிகழ்ச்சி

அஸ்வதா பிஜு, வெ.உமாபதி வழங்கும்:
அருங்காட்சியகம் மற்றும் கண்காட்சிப் பிரிவின் சிறப்பு நிகழ்ச்சி
டிசம்பர் 19, 2020 – 4:00 PM IST
https://youtu.be/e1F8-EHu4lo

♦️ அஸ்வதா மற்றும் உமாபதி – தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை-அருங்காட்சியகம் மற்றும் கண்காட்சிப் பிரிவின் நிகழ்ச்சி
https://youtu.be/e1F8-EHu4lo

♦️ தொல்லுயிரியல் ஓர் அறிமுகம் – இளம் தொல்லுயிரியலாளர் அஸ்வதா
https://youtu.be/-VEWsXAgsoE

♦️ இயற்கை சார்ந்த பாரம்பரிய கலைப்படைப்புகள் – வெ. உமாபதி, கைவினைப் பயிற்சியாளர்
https://youtu.be/YkgmeqKGVQU

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *