சூழல்சார் பசுமை வாழ்வியல்: இல்லங்களும், இயற்கையும் – திரு.வி.பார்த்திபன்

சூழல்சார் பசுமை வாழ்வியல்: இல்லங்களும், இயற்கையும் – திரு.வி.பார்த்திபன்
பிப்ரவரி 14, 2021 – ஞாயிறு
திசைக் கூடல் -196
https://youtu.be/7N0Ij7Ejtfw

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *