தமிழ் வரலாற்று ஆய்வுகளுக்கு அயலக மொழிகள் அறிந்திருத்தலின் தேவை கருத்துரைகள் மற்றும் கலந்துரையாடல்

தமிழ் வரலாற்று ஆய்வுகளுக்கு அயலக மொழிகள் அறிந்திருத்தலின் தேவை
கருத்துரைகள் மற்றும் கலந்துரையாடல்
மே 9 ம் தேதி, ஞாயிற்றுக்கிழமை, 2021
https://youtu.be/SajZWshRRPE

தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை பன்னாட்டு அமைப்பு நடத்தும்

திசைக் கூடல் – 208

மே 9 ம் தேதி, ஞாயிற்றுக்கிழமை, 2021

இந்திய நேரம் மாலை 6 மணிக்கு….

தலைப்பு :
தமிழ் வரலாற்று ஆய்வுகளுக்கு அயலக மொழிகள் அறிந்திருத்தலின் தேவை
கருத்துரைகள் மற்றும் கலந்துரையாடல்:

முனைவர். ஆனந்த் அமல தாஸ்
பேராசிரியர், சென்னை.

முனைவர். நாராயணன் கண்ணன்
பேராசிரியர், மலேசியா.

முனைவர். க. சுபாஷிணி
தலைவர், தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை
ஜெர்மனி

ஒருங்கிணைப்பு:
திரு. மு. விவேக், விருதுநகர்

தமிழ் வரலாற்று ஆய்வுகளுக்கு அயலக மொழிகள் அறிந்திருத்தலின் தேவை
கருத்துரைகள் மற்றும் கலந்துரையாடல்
மே 9 ம் தேதி, ஞாயிற்றுக்கிழமை, 2021
https://youtu.be/SajZWshRRPE

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *