“திணை” – செய்திமடல்-14: ஜூலை 2021

“திணை” – செய்திமடல்-14: ஜூலை 2021

“திணை” – செய்திமடல்-14: ஜூலை 2021
அனைவருக்கும் வணக்கம், “திணை” – தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை பன்னாட்டு அமைப்பின் மாதாந்திர செய்தி மடல்– ஜூலை 2021பதிப்பினை தங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வதில் பெருமகிழ்ச்சி.
***செய்தி மடலை சுட்டியில் காண்க.

“திணை” – செய்திமடல்-14: ஜூலை 2021

திணை – செய்தி மடலின் பொறுப்பாசிரியர் – குமரன் சுப்ரமணியன், ஜெர்மனி
நன்றி.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *