அகநானூறில் பாடிய புலவர் பெருமக்கள்

அகநானூறில்
பாடிய புலவர் பெருமக்கள்
-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

ஓம்.
அகநானூறில்
பாடிய புலவர் பெருமக்கள்

1. அந்தியிளங்கீரனார்
2. அம்மூவனார்
3. அள்ளூர் நன்முல்லையார்
4. அண்டர் மகனார் குறுவழுதியார்
5. அஞ்சியத்தை மகள் நாகையார்
6. அதியன் விண்ணத்தனார்
7. ஆலம்பேரி சாத்தனார்
8. ஆற்காடு கிழார் மகனார் வெள்ளக் கண்ணத்தனார்.
9. ஆலங்குடி வங்கனார்
10. ஆவூர் மூலங்கிழார்
11. ஆமூர்க் கவுதமன் சாதேவனார்
12. ஆவூர்கிழார் மகனார் கண்ணனார்
13. ஆவூர் மூலங்கிழார் மகனார் பெருந்தலச் சாத்தனார்
14. இடைக்காடனார்
15. இடையன் நெடுங்கீரனார்
16. இருங்கோன் ஒல்லையாயன் செங்கண்ணனார்
17. இறங்குகுடிக் குன்றநாடன்
18. இடையன் சேந்தங் கொற்றனனார்
19. இம்மென் கீரனார்
20. ஈழத்துப் பூதன் தேவனார்
21. உமட்டூர் கிழார் மகனார் பரங்கொற்றனார்
22. உலோச்சனார்
23. உம்பற்காட்டு இளங்கண்ணனார்
24. உவர்க் கண்ணூர்ப் புல்லங்கீரனார்
25. உறையூர் மருத்துவன் தாமோதரனார்
26. உறையூர் முதுகூத்தனார்
27. ஊட்டியார்
28. எயினந்தை மகனார் இளங்கீரனார்
29. எருமைவெளியனார்
30. எருமை வெளியனார் மகனார் கடலனார்
31. எருக்காட்டூர்த் தாயங்கண்ணனார்
32. எழுஉப்பன்றி நாகன் குமரனார்
33. ஐயூர் முடவனார்
34. ஒக்கூர் மாசாத்தனார்
35. ஓரோடோகத்துக் கந்தரத்தனார்
36. ஒல்லையூர் தந்த பூதப்பாண்டியன்
37. ஒக்கூர் மாசாத்தியார்
38. ஓரம் போகியார்
39. ஔவையார்
40. கடுந்தொடைக் காவினார்
41. கபிலர்
42. கயமனார்
43. கருவூர்க் கண்ணம் புல்லனார்
44. கருவூர்ப் பூதஞ்சாத்தனார்
45. கல்லாடனார்
46. காட்டூர் கிழார் மகனார் கண்ணனார்
47. காவ ன் முல்லைப் பூதரத்தனார்
48. காவிரிப்பூம்பட்டினத்துக் காரிக்கண்ணனார்
49. காவிரிப் பூம்பட்டினத்துச் செங்கண்ணனார்
50. குன்றியனார்
51. குடவாயிற் கீரத்தனார்
52. குறுங்குடி மருதனார்
53. கடியலூர் உருத்திரங் கண்ணனார்
54. கருவூர்க் கண்ணம் பாளனார்
55. கருவூர்க் கலிங்கத்தனார்
56. கருவூர் நன்மார்பனார்
57. கழார்க் கீரன் எயிற்றியனார்
58. காவன் முல்லைப் பூதனார்
59. குமுழி ஞாழலார் நப்பசலையார்
60. குறு வழுதியார்
61. கொடிமங்கலத்து வாதுளி நற்சேந்தனார்
62. கொடியூர்கிழார் மகனார் நெய்தல் தத்தனார்
63. கோட்டம்பலத்துத் துஞ்சிய சேரமான்
64. கருவூர்க் கந்தபிள்ளைச் சாத்தனார்
65. காவட்டனார்
66. சாகலனார்
67. சீத்தலைச் சாத்தனார்
68. செல்லூர்க் கோசிகன் கண்ணனார்
69. சாகலாசனார்
70. செல்லூர் இளம்பொன் சாத்தன் கொற்றனார்
71. செல்லூர் கிழார் மகனார் பெரும்பூதங் கொற்றனார்
72. சேரமான் இளங்குட்டுவன்
73. சேந்தன் கண்ணனார்
74. தங்கால் முடக் கொற்றனார்
75. தங்கால் பொற் கொல்லனார்
76. தாயங் கண்ணனார்
77. தொண்டி ஆமூர்ச்சாத்தனார்
78. தொல் கபிலர்
79. நக்கீரனார்
80. கணக்காயனார்
81. மதுரை நக்கீரர்
82. நல்லாவூர்க் கிழார்
83. நல் வெள்ளியார்
84. நண்பலூர்ச் சிறுமேதாவியார்
85. நெய்தற் சாய்த்துய்த்த ஆவூர்க் கிழார்
86. நொச்சி நியமங்கிழார்
87. நோய் பாடியார்
88. நக்கண்ணையார்
89. நரைமுடி நெட்டையார்
90. பரணர்
91. பாண்டியன் அறிவுடை நம்பி
92. பாண்டியன் கானப் பேரெயில் தந்த உக்கிரப்பெருவழுதி
93. பாலை பாடிய பெருங் கடுங்கோ
94. பெருங்குன்றூர்க கிழார்
95. பெருந்தலைச் சாத்தனார்
96. பெருந்தேவனார்
97. பொருந்தில் இளங்கீரனார்
98. போந்தைப் பசலையார்
99. பேயனார்
100. பேரி சாத்தனார்
101. பொதும்பில் கிழார் வெண்கண்ணனார்
102. பொதும்பில் புல்லாளங் கண்ணியார்
103. பறநாட்டுப் பெருங் கொற்றனார்
104. பாண்டியன் ஏனாதி நெடுங்கண்ணனார்
105. பாவைக் கொட்டிலார்
106. பிசிராந்தையார்
107. மதுரை அளக்கர் ஞாழார் மகனார் மள்ளனார்
108. மதுரை அறுவை வாணிகன் இளவேட்டனார்
109. மதுரை இளம்பாலாசிரியன் சேந்தங்கூத்தனார்
110. மதுரை எழுத்தாளன்
111. மதுரைக் கணக்காயனார்
112. மதுரைக் கணியன் பூதத்தனார்
113. மதுரைக் காஞ்சிப் புலவர்
114. மதுரை செங்கண்ணனார்
115. மதுரைத் தமிழ்க் கூத்தனார் கடுவன் மள்ளனார்
116. மதுரைப் பண்டவாணிகன் இளந்தேவனார்.
117. மதுரைப்பாலாசிரியர் நற்றமனார்
118. மதுரைப் பேராலவாயார்
119. மதுரைப்போத்தனார்
120. மதுரை மருதனில நாகனார்
121. மருதன் இளநாகனார்
122. மதுரை ஆசிரியர் நல்லந்துவனார்
123. மருங்கூர் கிழார் பெருங்கண்ணனார்
124. மருதம் பாடிய இளங்கடுங்கோ
125. மாமூலனார்
126. மாற்றூர் கிழார் மகனார் கொற்றங் கொற்றனார்
127. முடங்கிக் கிடந்த நெடுஞ்சேரலாதன்
128. மதுரை ஈழத்துப் பூதஞ்சேந்தனார்
129. மதுரை எழுத்தாளன் சேந்தம் பூதனார்
130. மதுரைக் கள்ளிற் கடையத்தன் வெண்ணாகனார்
131. மதுரைக் காமக்கணி நப்பாலத்தனார்
132. மதுரைக் கூலவாணிகன் சீத்தலைச் சாத்தனார்
133. மதுரைத் தமிழ்கூத்தன் நாதன் தேவனார்
134. மதுரைப் பாலாசிரியர் நப்பாலனார்
135. மதுரைப் புல்லங்கண்ணனார்
136. மதுரை மருதங்கிழார் மகனார் பெருங்கண்ணனார்
137. மதுரை மள்ளனார்
138. முள்ளியூர்ப் பூதியார்
139. மோசிக் கரையனார்
140. மதுரை அளக்கர் ஞாழார் மகனார் அம்மள்ளனார்
141. மதுரை இளங்கௌசிகனார்
142. மதுரைக் கண்ணத்தனார்
143. மதுரைக் கூத்தனார்
144. மதுரைத் தத்தங் கண்ணனார்
145. மதுரைப் பொன்செய் கொல்லன் வெண்ணாகனார்
146. மதுர மருதங்கிழார் மகனார்ப் பெருங்கண்ணனார்
147. மருங்கூர்ப் பாகைச் சாத்தன் பூதனார்
148. மோசிக் கீரனார்
149. வடம வண்ணக்கன் பேரி சாத்தனார்
150. வண்னப்புறக் கந்தரத்தனார்
151. வடமோதங் கிழார்
152. விற்றூற்று மூதெயினனார்
153. வெள்ளாடியனார்
154. வெள்ளி வீதியார்
155. வெறி பாடிய காமக் கண்ணியார்
156. வீரை வெளியன் நித்தனார்
157. வெண்கண்ணனார்
158. வேம்பற்றூர்க் குமரனார்.

செய்தி மூலம் “தமிழ் அறிஞர்கள்’ மு.அப்பாஸ்மந்திரி
ஓம்.வெ.சுப்பிரமணியன் ஓம்.

You may also like...

2 Responses

 1. Anonymous says:

  nalla seithi. aganaanuru porul uraiuydan ianayathil engu kidaikum..? solla mudiyuma – Muthu.

 2. புலவர் பெருமக்கல் (Great People of Poet)
  http://ulikininpin09.tumblr.com/

  ———————————————————————-

  பார்வய்: வலய்ப்பூ (tumblr.com)
  [1] தமிலரின் தேசியக் கொடி (National Flag of Tamilar)
  http://gvetrichezhian.tumblr.com/
  [2] வரிவடிவமும் ஒலிவடிவமும் (Line Format & Sound Format)
  http://gvetrichezhian01.tumblr.com/
  [3] கனினி அகரமுதலி (computer dictionary)
  http://gvetrichezhian02.tumblr.com/
  [4] கூ+தமிலு (G+TAMILU)
  http://gvetrichezhian03.tumblr.com/
  [5] சொல்லாக்கம் (Word Formation)
  http://ulikininpin04.tumblr.com/
  [6] இலக்கியக் காட்சி (Literary Scene)
  http://ulikininpin05.tumblr.com/
  [7] கூ+தமிலு பாகம்:2 (G+TAMILU Part:2)
  http://ulikininpin06.tumblr.com/
  [8] கூ+தமிலு பாகம்:3 (G+TAMILU Part:3)
  http://ulikininpin07.tumblr.com/
  [9] என விரும்பினோம் (Desired As)
  http://ulikininpin08.tumblr.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *