“சோதனையில் சாதனை” – தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் பேரிடர்கால இணையவழி உரைத்தொடர் நிகழ்ச்சிகள் நிறைவு விழா

மே 31, 2020
“சோதனையில் சாதனை”
– தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின்
பேரிடர்கால இணையவழி உரைத்தொடர் நிகழ்ச்சிகள் நிறைவு விழா
https://youtu.be/KsUB6FT2k3M

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *