“வணிகக் கப்பல்கள் அனுபவங்கள்” – கடலோடி நரசய்யாவுடன் கடலாடுவோம்!

“வணிகக் கப்பல்கள் அனுபவங்கள்”
(1-09-2020 – செவ்வாய்)
கடலோடி நரசய்யாவுடன் கடலாடுவோம்!
https://youtu.be/Mm8GI3MdyDI

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *