குமரிக்கண்டம், ஒரு தொன்மக்கருத்தாக்கப் புனைவு: இலக்கிய அறிவியல் தரவுகளில் ஓர் மீள்பார்வை – முனைவர் தேமொழி

குமரிக்கண்டம், ஒரு தொன்மக்கருத்தாக்கப் புனைவு: இலக்கிய அறிவியல் தரவுகளில் ஓர் மீள்பார்வை – முனைவர் தேமொழி
ஜனவரி 3, 2021 – பகல் 12:00 இந்திய நேரம்
https://youtu.be/ELUTi7Ml8R8

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *